02-Code ứng dụng chấm điểm game-TopScoreGame sử dụng Flutter và Laravel

Craw dữ liệu từ các website:
Ta dùng thư viện simplehtmldom để craw data.
Download tại đây:
https://simplehtmldom.sourceforge.io/
Giả nén sau đó copy vào folder /vendor/simplehtmldom
Tạo 3 route sau:

Route::get('get-top-game-by-videogamer','CrawGameController@getTopVideoGamer');
Route::get('get-top-game-by-metacritic','CrawGameController@getTopMetacritic');
Route::get('get-top-game-by-opencritic','CrawGameController@getTopOpenCritic');

Folder chứa hình ảnh:files/images
Code CrawGameController.php

Các bạn download hình ảnh và data mysql ở link sau:
file mẫu