Backup database

Các bạn đang đau đầu không biết backup database thì làm sao?
Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm nhé:

Bước 1 : Tạo thư mục chứa file backup của database tên là backup_MySQLở thư mục home:

mkdir /home/backup_MySQL

Bước 2 : Tạo thư mục chứa script để chạy cron

mkdir /home/script

Bước 3 : Tạo file script backup:

cd /home/script
vi backupsql

Copy toàn bộ code sau đây vào file backupsql:

ngay=$(date +%d-%m-%Y)
#ngay thang kieu DD-MM-YYYY (12-10-2017)
mkdir /home/backup_MySQL/$ngay/
mysqldump -u root -p"password" name_database | gzip -9 > /home/backup_MySQL/$ngay/ten_backup_$ngay.sql.gz
echo "BACKUP SUCCESS!"

Trong đó password là mật khẩu root của mysql,name_database là tên database cần backup,ten_backup_$ngay.sql.gzlà tên file backup
Tiếp theo ta cần chmod file mới chạy được:

chmod +x backupsql

Bước 4: Tạo cron chạy backup vào 3h sáng mỗi ngày:

crontab -e

Copy code sau đây vào:

0 3 * * * /home/script/backupsql

Restart lại cron:

systemctl restart crond

Tới đây là mọi thứ đã xong.