Backup source code

Các bạn đang đau đầu không biết backup folder code thì làm sao?
Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm nhé:

Bước 1 : Tạo thư mục chứa file backup của source code tên là backup_code ở thư mục home:

mkdir /home/backup_code

Bước 2 : Tạo thư mục chứa script để chạy cron

mkdir /home/script

Bước 3 : Tạo file script backup:

cd /home/script
vi backup_code

Copy toàn bộ code sau đây vào file backup_code:

ngay=$(date +%d-%m-%Y)
#ngay thang kieu DD-MM-YYYY (12-10-2017)
mkdir /home/backup_code/$ngay/
tar -zcvpf /home/backup_code/$ngay/name-backup-$ngay.tar.gz /var/www/html/name-source-code
echo "BACKUP SUCCESS!"

Trong đó name-source-code là tên folder code của bạn,còn name-backup-$ngay.tar.gz là tên file nén backup
Tiếp theo ta cần chmod file mới chạy được:

chmod +x backup_code

Bước 4: Tạo cron chạy backup vào 3h sáng mỗi ngày:

crontab -e

Copy code sau đây vào:

0 3 * * * /home/script/backup_code

Restart lại cron:

systemctl restart crond

Tới đây là mọi thứ đã xong.