Bảo mật Lumen với JWT

1.Cài đặt Lumen:

composer create-project --prefer-dist laravel/lumen lumen_jwt_demo "5.4.*"

Tạo database tên :lumen_jwt_demo
Cấu hình file .env

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_KEY=base64:trp5LQ9/TW85+17o0T7F0bZ/Ca1J9cIMgvyNIYl0k/g=
APP_TIMEZONE=UTC

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=lumen_jwt_demo
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

CACHE_DRIVER=file
QUEUE_DRIVER=sync

2.Tạo user
Tạo migration cho bảng người dùng :

php artisan make:migration create_users_table

Thêm field:

 Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique()->notNullable();
      $table->string('password');
      $table->timestamps();
    });

Run:

php artisan migrate

3.Cài đặt Lumen JWT

composer require tymon/jwt-auth

Để cho phép Middleware và Dịch vụ liên quan đến Xác thực / Cấp phép, hãy bỏ comment hoặc thêm các dòng này vào
bootstrap/app.php:

$app->withFacades();  // cho phép gọi các Class mà không cần phải đúng các namespace

$app->withEloquent(); // cho phép sử dụng eloquent của Laravel 

$app->routeMiddleware([
  'auth' => App\Http\Middleware\Authenticate::class,
]);

$app->register(App\Providers\AuthServiceProvider::class);
$app->register(Tymon\JWTAuth\Providers\LumenServiceProvider::class);

Tạo một key sẽ được sử dụng để tạo các mã thông báo:

php artisan jwt:secret

Tạo tệp để cấu hình dịch vụ Xác thực config/auth.php

Tạo tệp để định cấu hình dịch vụ JWT config/jwt.php:

Sửa User model(app/User.php)

Thêm routes/web.php

$app->group(['prefix' => 'api'], function () use ($app) {
  // Matches "/api/register
  $app->post('register', 'AuthController@register');
  // Matches "/api/login
  $app->post('login', 'AuthController@login');

  // Matches "/api/profile
  $app->get('profile', 'UserController@profile');

  // Matches "/api/users/1
  //get one user by id
  $app->get('users/{id}', 'UserController@singleUser');

  // Matches "/api/users
  $app->get('users', 'UserController@allUsers');
});

Tạo file app/Http/Controllers/AuthController.php

use POSTMAN with route http://localhost/lumen_jwt_demo/public/index.php/api/register

Sửa app/Http/Controllers/Controller.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Laravel\Lumen\Routing\Controller as BaseController;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class Controller extends BaseController
{
  protected function respondWithToken($token)
  {
    return response()->json([
      'token' => $token,
      'token_type' => 'bearer',
      'expires_in' => Auth::factory()->getTTL() * 60
    ], 200);
  }
}

Use postman http://localhost/lumen_jwt_demo/public/index.php/api/login

Tạo UserController.php

Sử dụng token key được tạo bởi login
Test với http://localhost/lumen_jwt_demo/public/index.php/api/users

Link code demo here