Cache laravel with Redis

Mở file .env sửa

CACHE_DRIVER=redis

Thêm code sau vào routes/web.php:

Route::get('/cache',function(){
	Cache::put('bar',['name'=>'hải'],10);
	$value = Cache::get('bar');
	print_r($value);

});

Get value trong redis:

get laravel:bar

Đôi lúc bạn muốn lấy ra một item trong cache, nhưng cũng muốn lưu giá trị mặc định cho item nếu như không tồn tại. Ví dụ, bạn muốn lấy tất cả tin tức nằm trong cache hoặc, nếu chúng không tồn tại, thì sẽ lấy từ database và thêm vào trong cache. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng hàm Cache::remember

use Illuminate\Support\Facades\Redis;
Route::get('/new',function(){
	//return News::all();
	return Cache::remember('news.all',2,function(){
		return News::all();
	});
});