Cài đặt mysql 5.6 trên centos 7

Thêm Repository

sudo rpm -Uvh http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

Cài đặt MySQL Packages

sudo yum -y install mysql-community-server

Run MySQL Server
Khởi động mysql khi reset server

sudo /usr/bin/systemctl enable mysqld

Chạy mysql

sudo /usr/bin/systemctl start mysqld

Cáu hình msyql như password root,remove anonymous,remote…

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Firewall Rules

firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.0.2.10/32
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-port=3306/tcp
firewall-cmd  --reload