Cài đặt nodejs

Có nhiếu cách để setup nodejs lên centos 7.Sau đây là cách mình đã setup thành công:
Tải package Linux Binaries 64bit từ NodeJS Download

wget https://nodejs.org/dist/latest-v9.x/node-v9.11.2-linux-x64.tar.xz

– Giải nén nội dung bên trong vào /usr/local

tar --strip-components 1 -xJvf node-v9.11.2-linux-x64.tar.xz -C /usr/local

Kiểm tra lại phiên bản NodeJS

node --version

Kết quả:

v9.11.2