Cài đặt php 5.6 trên centos 7

Do mình sử dụng laravel 5.4 chỉ hỗ trợ php 5.6 nên mình xin hướng dẫn các bạn cách cài php 5.6 cho centos 7
Install Repository

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Install php 5.6

yum install php56w php56w-cli php56w-common php56w-gd php56w-imap php56w-mbstring php56w-mysqlnd php56w-pdo php56w-pecl-jsonc php56w-pecl-zip php56w-xml php56w-pgsq php56w-soap php56w-devel php56w-pear php56w-ldap -y

Kiểm tra thành công chưa ?

php -v

Kết quả

PHP 5.6.37 (cli) (built: Jul 20 2018 09:16:12)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies