Cài đặt Slim Framework

Yêu cầu hệ thống:
Web server with URL rewriting
PHP 7.2 or newer
Ở đây mình dùng xampp và Slim version 4.Các bạn download ở đây
Tạo project tên api

composer create-project slim/slim-skeleton api

Tạo file .htaccess ở thư mục api

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.+) index.php?p=$1 [QSA,L]

Tạo file index.php ở thư mục api

//api/index.php
<?php
use Psr\Http\Message\ResponseInterface as Response;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface as Request;
use Slim\Factory\AppFactory;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
$app = AppFactory::create();
// Add Error Handling Middleware
$app->addErrorMiddleware(true, false, false);
$app->setBasePath('/api');
$app->get('/', function (Request $request, Response $response, $args) {
    $response->getBody()->write("Hello world!");
    return $response;
});

$app->run();

Truy cập link http://localhost/api/ nếu thấy dòng chữ Hello world! là ok.