CRUD jquery vuejs Google App Script

Tạo file excel mới tên:crud demo jquery
Xem lại thao tác cơ bản với google sheet ở bài viết Get json data from google sheet
Thêm các column sau vào sheet:
Id,Name,Email,Comment,Created date,Updated date

Copy code sau vào Apps Script
Nhớ update id excel ở code DriveApp.getFileById

Code giao diện html jquery vuejs:
Nhớ update script_url
var script_url = “https://script.google.com/macros/s/AKfycbyjDXRvARkXMefhtHt4bG_cV9KKq4rw9MSAnCXCfO3tz1L9lvg-WxNXtM8OJyi6Ju4m/exec”;