Datatables Server Side sử dụng NodeJS & MySQL

Link demo here:http://demo.gacoder.info/demo1
Hướng dẫn các bạn cách sử dụng datatables với nodejs và mysql.
Bước 1 :Chuẩn bị database:

Bước 2 :Cài đặt sever nodejs

npm init
npm install express mysql ejs request moment lodash --save

Bước 3 : File home.ejs

Bước 4 : File index.js

Code project in here
Link demo here:http://demo.gacoder.info/demo1