Đổi mật khẩu root mysql

Vào một ngày đẹp trời nào đó khi login vào tài khoản root mysql bằng lệnh:

mysql -u root -p

Bạn nhận được lỗi sau:

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)

Thì bình tĩnh set lại pass cho root mysql bằng các bước sau:
Bước 1: Dừng dịch vụ MySQL server.
Bước 2: Chạy (mysqld) server/daemon process với tham số –skip-grant-tables để không bị hỏi pass root
Bước 3: Kết nối tới MySQL server với root user.
Bước 4: Tạo mật khẩu mới cho root.
Bước 5: Thoát và khởi động lại MySQL server.
Sau đây là các bước cụ thể:
Bước 1:Dừng MySQL service:

systemctl stop mysqld

Bước 2 : Chạy ngầm process mysqld với tham số:

mysqld_safe --skip-grant-tables &

Kết quả:

[1] 11674
[root@localhost ~]# 191010 13:55:52 mysqld_safe Logging to '/var/log/mysqld.log'.
191010 13:55:52 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

Bước 3 : Mở một cửa số kết nối mới và kết nối Mysql sever sử dụng mysql client

mysql -u root

Két quả :

Output:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 56299
Server version: 5.6.34-1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.


mysql>

Bước 4: Tạo mật khẩu mới cho MySQL root user:
MySQL 5.7.5 và cũ hơn

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

MySQL 5.7.6 và mới hớn

mysql> use mysql;
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD("newpass");
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Bước 5:Dừng MySQL server:

for i in `ps auxf|grep mysqld|grep "grep" -v|awk '{print $2}'`; do kill -9 $i; done

Kết quả:

[1]+  Killed                  mysqld_safe --skip-grant-tables

Khởi động lại mysql server và hưởng thụ thành quả nhé:

systemctl restart mysqld
mysql -u root -p