Export and Import mysql database with nodejs and yargs,mysql module

Bài tutorial này mình hướng dẫn các bạn export va import mysql database với nodejs sử dụng module yargs và module mysql
Code bài này ở đây
Link hướng dẫn sử dụng yargs module ở đây
Bước 1: Setup project

npm install lodash mysql yargs --save 

Bước 2:Export database

exec(`${global.gConfig.dir_mysql_bin}mysqldump -u${exportFrom.user} -p${exportFrom.password} -h${exportFrom.host} --compact ${exportFrom.database} --add-drop-table > ${fileExportName}`, (err, stdout, stderr) => {
    if (err) {
      console.error(`exec error: ${err}`);
      return;
    }
    console.log(`The export has finished.`);
  });

Bước 3:Import database

exec(`${global.gConfig.dir_mysql_bin}mysql -u${importTo.user} -p${importTo.password} -h${importTo.host} ${importTo.database} < ${fileImportName}`, (err, stdout, stderr) => {
    if (err) { console.error(`exec error: ${err}`); return; }
    console.log(`The import has finished.`);
  });

Bước 4:Cấu hình:
Cấu hình dir_mysql_bin ở file config/config.json.
Chú ý :
Ở window thì dir_mysql_bin là đường dẫn tới thư mục bin của mysql ví dụ xampp: D:/xampp/mysql/bin/
Ở linux là dir_mysql_bin=”
Bước 5 :Cách sử dụng
5.1 Export

node index.js export --host localhost --user root --pass '' --database topgame --fx data.sql

Các tham số:
–host: hostname
–user:username database
–pass:pass user
–database:tên database
–fx:tên file export
5.2 Import

//node index.js import --host localhost --user root --pass '' --database demo --fx data.sql

Các tham số:
–host: hostname
–user:username database
–pass:pass user
–database:tên database
–fx:tên file import
Code full: