Get json data from google sheet

Truy cập google sheet:https://sheets.google.com/
Tạo sheet với tên:Get json demo
Tạo data như sau:

Sau đó vào Extensions->Apps Script
Copy code sau vào:

Sau đó bấm Save Project
Chú ý id của file excel có dạng:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oUUfoIblAzP323lfadT9NqKRYdhl52PjFMDKhUS8Rzg/edit#gid=0
trong đó id chính là : 1oUUfoIblAzP323lfadT9NqKRYdhl52PjFMDKhUS8Rzg
Copy id vào DriveApp.getFileById(“1oUUfoIblAzP323lfadT9NqKRYdhl52PjFMDKhUS8Rzg”)
Sau đó chọn Deploy->New Deployment chọn Select Type->Web app

Who has access chọn Any one

Sau đó bấm Deploy
Tiếp theo chọn Authorize access
Chọn tài khoản email

Tiếp theo chọn advance->Go to Untitled project(unsafe)

Tiếp theo chọn Allow

Tiếp theo copy link web app

Test link:https://script.google.com/macros/s/AKfycbxvnbmOIVXMfz5317TbUOmR9dGgC6r6EQXIVLK50ZRBHCDfYFy2bSklOgkzxNwzBnAw/exec
Kết quả:

Chú ý:Mỗi lần update code phải save và chạy lại deploy
Để test trước không cần phải deploy lại.Các bạn cần phải sử dụng dev link.


Copy webapp link: