Giới thiệu và Cài đặt Flutter cho window-Phần 2 Cài đặt plugin cho Android Studio

Cài plugin hỗ trợ code Flutter cho Android Studio:
Chú ý: Mình đang dùng Android Studio 3.5
Thiết lập Android Studio
Cài đặt plugin Flutter và Dart Flutter được hỗ trợ bởi hai plugin:

Flutter plugin hỗ trợ các luồng công việc của nhà phát triển (chạy, gỡ lỗi, hot reload, v.v.).
Plugin Dart cung cấp phân tích mã (xác thực mã khi bạn nhập, hoàn thành mã, v.v.).
Để cài đặt chúng:

Khởi động Android Studio.
Mở tùy chọn plugin (Preferences trên macOS, File>Settings trên Windows & Linux).

Chọn plugin và nhập vào: Flutter

Nhấp vào Yes khi được nhắc cài đặt plugin Dart.
Nhấp vào Restart khi được nhắc.

Sau đó các bạn chạy lại Android Studio nếu xuất hiện dòng chữ:Start new Flutter Project là bạn đã thành công: