Hiển thị hình ảnh trong Flutter

Bước 1 : Tạo folder assets/images cùng cấp với thư mục lib

Bước 2 : Edit file pubspec.yaml tìm đến dòng uses-material-design: true thêm vào bên dưới:

assets:
    - assets/images/

Chú ý:Phải thêm vào đúng vị trí như hình sau,không được lùi đầu dòng

Bước 3 : Code show image:

ImageIcon(AssetImage('assets/images/facebook.png'))