How to deploy a React App on Apache web server

Chạy lệnh sau ở folder chứa code project của bạn để build project reactjs

yarn build hay npm run build

Tạo file .htaccess trong folder build

Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.html [QSA,L]

Sau đó copy folder build lên server apache của bạn ở thư mục /var/www/html
Bạn có thể đối tên folder build theo ý mình nhé
Cấu hình virtual host apache

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin haitv1@spt.vn
  ServerName hai.test.com
  ServerAlias www.hai.test.com
  DocumentRoot /var/www/html/build
  <Directory "/var/www/html/build">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
ErrorLog /var/www/html/error.log
CustomLog /var/www/html/access.log combined
</VirtualHost>

Chú ý nếu bạn deploy react app ở sub folder ví dụ:https://myapp.com/the-app thì có thể cấu hình ở BrowserRouter như sau:

<BrowserRouter basename="/the-app">

Bây giờ bạn có thể truy cập http://myapp.com/the-app/contacts.