Insert one row Google Apps Script

Tạo file excel mới tên:Insert one row
Xem lại thao tác cơ bản với google sheet ở bài viết Get json data from google sheet
Copy code sau vào Apps Script

Nhớ update id excel ở code DriveApp.getFileById

Deploy và test với action get insert và id,name kèm theo link
Ví dụ:https://script.google.com/macros/s/AKfycby_sS6-Re0GvG2U6jt4nUqQ5UpWqFYB3XhX1PBKork/dev?action=insert&id=1&name=haidaica

Kết quả:


{
"result": "Insert successful"
}