Laravel Queue and pm2

Sau đây mình xin giới thiệu bài hướng dẫn dùng pm2 quản lý hàng đợi của laravel

PM2 là gì ?

PM2 là một trình quản lý các process (tiến trình) dành cho các ứng dụng Nodejs. Nó được viết bằng chính Nodejs và Shell. PM2 cũng được tích hợp bộ cân bằng tải (load balancer).

Setup PM2

Muốn sử dụng pm2 bạn cần phải setup nodejs trước.
Muốn setup nodejs trên centos7 bạn có thể xem lại bài viết của mình ở đây Cài PM2:

$ npm install pm2 -g

Một số lệnh trong PM2 Chạy một app được cấu hình từ file app.js (hoặc có thể là file json) và được đặt tên là `”api”`:

$ pm2 start app.js --name "api"

Khởi động lại app thông qua tên:

$ pm2 restart "api"

Xóa pocess của app qua tên:

$ pm2 delete "api"

Xóa tất cả pocess:

$ pm2 delete all

Kill các app đang chạy bởi pm2:

$ pm2 kill

Xem thử bạn có bao nhiêu Node app

pm2 list

Xem log của app

pm2 logs 0

0 là id của app như bạn thấy trong kết quả của lệnh list.
Chạy thêm một instance của app trên port 3001

PORT=3001 pm2 start -f helloworld.js

Xem trạng thái sử dụng tài nguyên của app

pm2 monit

Quản lý queue laravel:
Tạo 1 process với laravel tên là demo:

pm2 start artisan --interpreter php --name demo -- queue:work --daemon