Move index.php in public folder to root directory

Muốn truy cập laravel không còn phải gõ thêm public ở link như http://localhost/realtimeblog/public thành http://localhost/realtimeblog
Các bạn làm như sau:
Bước 1 : Move 2 file index.php và .htaccess trong thư mục public ra ngoài root folder
Bươc 2 : Sửa file index.php thành như sau 

require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php'
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php'

sửa thành

require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php
$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php'

Vậy là xong .Bạn truy cập link http://localhost/realtimeblog để xem kết quả nhé
Lưu ý : Mình đang dùng laravel 5.4