CodeIgniter JWT

Bước 1 : Setup Project 1.1 Download CodeIgniter Đầu tiên các bạn download CodeIgniter.Ở đây mình dùng version 3 download Sau khi giải nén các…

Laravel auth with json web token

Tạo project laravel version 5.4 Tiếp theo đó, config lại file .env để kết nối đến cơ sở dữ liệu: Sửa file D:\xampp\htdocs\laravel_jwt\app\Providers\AppServiceProvider.php Tạo database:…