Redis-Phần 1:Cài đặt

1.Redis là gì ?
Redis là một dự án store mã nguồn mở để lưu các cặp dữ liệu kiểu key-value. Nó thường được gọi là server cấu trúc dữ liệu vì các khoá có thử chứa dữ liệu kiểu strings, hashes, lists, sets, và sorted sets.
2.Cài đặt trên Centos 7:
Thêm EPEL repository và update YUM

sudo yum -y update
sudo yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Cài đặt Redis:

sudo yum --enablerepo=remi install redis

Chạy Redis:

sudo systemctl start redis

Chạy khi khởi động server:

sudo systemctl enable redis

3.Kiểm tra setup thành công hay không?
Check lại Redis server

redis-cli ping

Nếu kết quả về PONG là ok

4.Cài đặt php redis extension:

yum install php-pecl-redis

Check lại PhpRedis extension

php -m | grep redis

Kết quả trả về redis là ok

Vậy là xong phần setup.Phần 2 sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và cài đặt PHPRedMin – Quản lý và theo dõi Redis