Redis-Phần 2:Cài đặt PHPRedMin – Quản lý và theo dõi Redis

Sử dụng PHPRedMin để quản lý Redis với giao diện web trực quan.
Các bước cài đặt:
Bước 1 : Download tại https://github.com/sasanrose/phpredmin
Bước 2 :Giải nén xong, bạn đổi tên thư mục phpredmin-master thành phpredmin rồi up lên server.Ở đây mình sử dụng apache nên các bạn upload vào thư mục /var/www/html
Truy cập vào giao diện quản lý sử dụng link: domain hay ip /phpredmin/public/
Ví dụ link truy cập của mình : http://192.168.174.128/phpredmin/public/
Bước 3: Thêm cron report
Chạy lệnh crontab -e thêm vào cron sau:

* * * * * cd /var/www/html/phpredmin/public && php index.php cron/index

Bước 4: Thông tin đăng nhập username/password mặc định là admin/admin
Đăng nhập thành công thì giao diện quản lý như sau: