Redis-Phần 3:Fix lỗi client kết nối server

Nếu các bạn gặp lỗi sau khi kết nối từ client dùng Laravel chẳng hạn:

No connection could be made because the target machine actively refused it 192.168.0.24:6379

Thì cách fix như sau:
Bươc 1 : Open file cấu hình redis.conf

vi /etc/redis.conf

Bước 2: Thay đổi các option sau:

Tìm tới dòng  bind 127.0.0.1 ::1
Đổi thành  #bind 127.0.0.1 ::1
Tìm tới dòng protected-mode yes
Đổi thành to protected-mode no

Bước 3 :Restart lại server

systemctl restart redis