Redis-Phần 4:Kết nối Laravel và Redis

1.Cài đặt pacakage laravel hỗ trợ Redis:

composer require predis/predis

2.Cấu hình database:
Mở file config/database.php.Tìm đến dòng redis chứa array cấu hình kết nối:
Các bạn sửa lại như sau.Chú ý host là địa chỉ ip của server redis

'redis' => [

    'client' => 'predis',

    'default' => [
      'host' =>'192.168.142.128',
      'password' =>null,
      'port' => env('REDIS_PORT', 6379),
      'database' => 0,
    ],

  ],

3.Test kết nối với Redis
Tạo controller TestRedisController với action test.File controller có nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Redis;
class TestRedisController extends Controller
{
  public function test(){
  	Redis::set('web', 'gacoder.info');
  	echo Redis::get('web');
  }
}

Nếu bạn run code có kết quả là gacoder.info thì kết nối đã thành công.