Redis-Phần 6:Làm việc với Hashes

Hàm băm trong Redis là map giữa một trường chuỗi và giá trị chuỗi, giống như mối quan hệ một-nhiều. Các lệnh liên quan đến băm trong Redis là :

HSET: sets a key-value on the hash
HGET: gets a key-value on the hash
HGETALL: gets all key-values from the hash
HMSET: mass assigns several key-values to a hash
HDEL: deletes a key from the object
HINCRBY: increments a key-value from the hash with a given value.

Ví dụ:Tạo 1 Hashes có tên là cron:1 có tác dụng kiếm soát cron đang chạy

Redis::hmset("cron:1", "start_time", 100, "end_time", 400, "execution_time", 100, "currently_running", 0, "updated_date", "2019-09-17 14:01:44");
$data = Redis::hgetall("cron:1");
print_r($data);