Run server nodejs with Apache

Sau khi run server nodejs với pm2.Một số lệnh pm2 cơ bản xem ở đây nhé
Cấu hình apache như sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin youremail@something.com
  ServerName demo.gacoder.info
  ErrorLog /home/errors
  CustomLog /home/logs common
  ProxyRequests off
  <Proxy *>
      Order deny,allow
      Allow from all
  </Proxy>
  <Location /demo1>
      ProxyPass http://localhost:3000
      ProxyPassReverse http://localhost:3000
  </Location>

  <Location /demo2>
      ProxyPass http://localhost:3001
      ProxyPassReverse http://localhost:3001
  </Location>

</VirtualHost>

Truy cập link:
demo.gacoder.info/demo1
demo.gacoder.info/demo2