Search one row Google Apps Script

Tạo file excel mới tên:Search one row
Xem lại thao tác cơ bản với google sheet ở bài viết Get json data from google sheet
Copy code sau vào Apps Script

Nhớ update id excel ở code DriveApp.getFileById

Deploy và test với action get readOne và id get kèm theo link
Ví dụ:https://script.google.com/macros/s/AKfycbznTbc7_83Hf_O9PGyehlol5hb1-0n8WPq9kY0F7jv9/dev?action=readOne&id=1

Kết quả:


{
"records": [
{
"id": 1,
"name": "hải"
}
]
}