Truyền tham số route Framework7 reactjs

Các bạn chú ý version framework7 mình đang dùng:

"framework7": "^5.7.11",
"framework7-react": "^5.7.11",

Các bạn clone project trên github ở bài viết Navigation Router Framework7 ở đây của mình nhé.
Sau đó thêm file Param.js trong folder components vào:

Sau đó mở file App.js sửa thành như sau:

Các bạn chú ý file App.js mình có thêm vào component Param.js chú ý

{
      path: '/param/:id/:title?',
      component: Param,
    },

Trong đó:
id là param thứ nhất
title là param thứ 2. Chú ý có dấu ? ở sau tức là param này có thể có hoặc không cần
Các bạn mở file Home.js sửa thành như sau:

Chứ ý ở đoạn code

<Link href="/param/1/reactjs">Pass prop</Link>

Trong đó id=1 và title=reactjs
Ở file Param.js các bạn chú ý this.props.f7route.params.idthis.props.f7route.params.title để hiển thị id và title
Các bạn start project và tận hưởng kết quả nhé
Các bạn download code mẫu ở đây.