Tự động chạy server nodejs khi khởi động window hay linux

1.Window
Cài package sau:

npm install pm2-windows-startup -g
pm2-startup instal

Để lưu danh sách các quy trình hiện tại, hãy chạy lệnh sau:

pm2 save

Khi window khởi động lại, danh sách các quy trình đã lưu của bạn sẽ được chạy lại.
Hãy chắc chắn rằng bạn chạy lệnh save sau khi thêm các tiến trình mới.
2.Linux:

pm2 save
pm2 startup

Xem document của pm2 tại đây
Một số lệnh cơ bản của pm2 các bạn có thể xem bài viết của mình tại đây