Tự động logout khi user không hoat động laravel 5

Nếu bạn có nhu cầu logout user trong 1 khoảng thời gian user không hoạt động thì cách làm như sau:
Bước 1 : Tạo middleware AutoLogout

D:\xampp\htdocs\realtime>php artisan make:middleware AutoLogout

Sửa code lại như sau :

<?php
 
namespace App\Http\Middleware;
 
use Closure;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Session;
 
class AutoLogout
{
  protected $timeout = 900; //15 minutes
  public function __construct()
  {
  }
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @return mixed
   */
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (!Session::has('lastActivityTime')) {
      Session::put('lastActivityTime', time());
    } elseif (time() - Session::get('lastActivityTime') > $this->getTimeOut()) {
      Session::forget('lastActivityTime');
      Auth::logout();
      return redirect('/')->withErrors(['You had not activity in 15 minutes']);
    }
    Session::put('lastActivityTime', time());//f5 browser
    return $next($request);
  }
 
  protected function getTimeOut()
  {
    return (env('TIMEOUT')) ?: $this->timeout;
  }
 
 
}

Chú ý : Mặc định user sẽ out trong vòng 15 phút theo công thức 15*60
Bước 2 : Thêm Middleware vào AutoLogout Kernel.php
Open D:\xampp\htdocs\realtime\app\Http\Kernel.php tìm đến mục web middlewareGroups và thêm vào \App\Http\Middleware\AutoLogout::class

protected $middlewareGroups = [
    'web' => [
      \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
      \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::class,
      \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
      // \Illuminate\Session\Middleware\AuthenticateSession::class,
      \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
      \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class,
      \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
      \App\Http\Middleware\AutoLogout::class,
    ],
 
    'api' => [
      'throttle:60,1',
      'bindings',
    ],
  ];

Bước 3: Thêm Middleware vào route như sau :

Route::get('test', 'TestController@getPusher')->middleware('web');