Ví dụ Repository Pattern Laravel

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo repository interface. Có thể tạo nó ở bất cứ đâu,nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc thư mục như sau:
app/Repositories/Contracts: Tất cả file repository interfaces chứa ở đây
app/Repositories/Eloquent: Tất cả interface Eloquent implementations chứa ở đây
app/Repositories/Providers: Service providers for repositories chứa ở đây
Tạo file ProductRepositoryInterface:

<?php
namespace App\Repositories\Contracts;

interface ProductRepositoryInterface
{
  public function search($name);

  public function getAllByUser($user_id);

  public function getAllByCategory($category_id);
}

Tạo file ProductRepository

<?php
namespace App\Repositories\Eloquent;

use App\Repositories\Contracts\ProductRepositoryInterface;
use App\Entity\Product;

class ProductRepository implements ProductRepositoryInterface
{

  public function search($name)
  {
   return Product::where('title', 'LIKE', '% ' . $name . '%')
     ->get();
  }

  public function getAllByUser($user_id)
  {
   return Product::where('user_id', '=', $user_id)
     ->get();
  }

  public function getAllByCategory($category_id)
  {
   return Product::where('category_id', '=', $category_id)
     ->get();
  }
}

Đăng ký service provider:

<?php
namespace App\Repositories\Providers;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
class ProductRepositoryServiceProvider extends ServiceProvider
{
  public function register()
  {
   $this->app->bind(
     'App\Repositories\Contracts\ProductRepositoryInterface',
     // To change the data source, replace this class name
     // with another implementation
     'App\Repositories\Eloquent\ProductRepository'
   );
  }
}

Thêm class ProductRepositoryServiceProvider vào array providers trong file config/app.php

App\Repositories\Providers\ProductRepositoryServiceProvider::class,

File controller:

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Repositories\Contracts\ProductRepositoryInterface;
class ProductController extends BaseController
{
  protected $productRepository;

  // $productRepository will call the methods from the
  // class defined above in the service provider
  public function __construct(ProductRepositoryInterface
   $productRepository)
  {
   $this->productRepository = $productRepository;
  }

  public function search(Request $request)
  {
   $name = $request->input('name');
   $products = $this->productRepository->search($name);
   return view('home.index', ['products' => $products]);
  }
}

Nguồn tham khảo:https://www.developer.com/lang/php/the-repository-pattern-in-php.html