Web app tin tức-Framework7

1.Tạo project reactjs với name:fw7-news

npx create-react-app fw7-news
cd fw7-news

2.Setup framework7 version 6

npm install framework7
npm install framework7-react
npm install axios

Sửa file index.js thành như sau:

Sửa file App.js thành như sau:

Run project:

npm start

Kết quả hiện như sau là thành công setup project

3.Get api
Ở đây mình dùng api của https://newsapi.org/
Tạo file ConfigParams.js

const apiKey='f35b45cd60c84a48bdbdc12d1ce71d4a';
const API_CONFIG={
  'API_URL':`https://newsapi.org/v2/everything?q=tesla&from=2021-02-27&sortBy=publishedAt&apiKey=${apiKey}&pageSize=5`
}

export default API_CONFIG;

Các bạn tạo apiKey của mình nhé
Edit file App.js thêm:
Thêm constructor

constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   listData: [],//show list data
   isLoading: false//show loading
  };
 }

Get api

componentDidMount() {
  this.setState({
   isLoading: true,
  });
  axios
   .get(ConfigParam.API_URL)
   .then((response) => {
    this.setState({ listData: response.data.articles, isLoading: false });
   })
   .catch(function (error) {
    console.log(error);
   });
 }

Show list new:

<List medial-list>
         {this.state.listData.map((item, index) => (
          <ListItem
           title={item.title}
           key={index}
          >
           <img
            slot="media"
            alt={item.title}
            src={item.urlToImage}
            width="44"
           />
          </ListItem>
         ))}
        </List>

File App.js hoàn chỉnh

Run project nếu hiện kết quả như sau là thành công

Link code in here